ОБУКИ

ОБУКИ

Здружениет на жени менаџери Елит во рамките на проектот „Потри се на младите “ согласно предвидените активности спроведе пет обуки во Полошкиот, Пелагонискиот , Североисточниот и Југозападниот регион на тема:
„Младите од руралните средини во областа на развојот на лидерски и менаџерски вештини во социјалното претприемништво, како и технички вештини за реализација на социјалното претприемништво„

Целта на овие обуки е да постигнеме младите и жените од руралните средини да се здобијат со вештини и го подобрат својот капацитет за да можат да се вклучат во заедницата и дадат свој придонес во социјалната локална економија.

Намерата е од обуката да излезат со некаква идеа како се води (социјален)бизнис и како преку него се изразува лидерство и влијание за подобра средина/околина и за подобро опшетство. Исто така, да научат и да се запознаат со овие концепти и поими, но и со себеси, со своите способности, капацитети, желби, таленти, соништа и визии и некои нови вештини .

Обучувачка на овие обуки е Ирена Јакимова, сертифициран обучувач и тренер (коуч) по неколку светски методологии, искусна менаџерка и менторка.
Во својата работа применува методи на NLP Master, Feminine Power Master, executivecocahing (John Mattone), business coaching,feminine leadership (Divine Living Academy),применета психологија, физика, како и знаења од Мастер во бизнис менаџмент.

ПЕТТА ОБУКА ВО СЕВЕРОИСТОЧНИОТ РЕГИОН

ПЕТТА ОБУКА ВО СЕВЕРОИСТОЧНИОТ РЕГИОН

 На 24.02.2023 година  во Европската Куќа во Крива Паланка ја реализиравме завршната, петта обука  на која професионалната обучувачка Јакимова Ирена им пренесе вештини и даде алатки за менаџирање и лидерството на присутните учесници , а гостинката Марија Дуда даде личен пример како да се отпочне со социјално претприемништво и сонот стане реалност.

ЧЕТВРТА ОБУКА ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

ЧЕТВРТА ОБУКА ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

За младите од Пелагонискиот регион на 16.02.2023г во Битола ја релизиравме четвртата обука во рамките на проектот “Потпри се на младите” кој го спроведуваме заедно со нашите партнери, Јуниор Ачивмент, Рурална Коалиција и Македонската Развојна Фондација на претпријатријата  како носител на проектот.

ТРЕТА ОБУКА ВО СЕВЕРОИСОЧНИОТ РЕГИОН

ТРЕТА ОБУКА ВО СЕВЕРОИСОЧНИОТ РЕГИОН

На 15.02.2023г во Куманово ја одржавме третата обука во рамките на проектот “Потпри се на младите” која како и претходните имаше голем број учесници кои активно се вклучија во обуката особено во делот на презентирањето на нивните идеи за креирање на социјален бизнис предизвика голем интерес кај младите од Северисточниот регион. Претставничка од социјалното претприемништво беше Мариа Дуда која во село Ранковци има основано социјална компанија „The Countryside“

ВТОРА ОБУКА ВО ЈУГОЗАПАНИОТ РЕГИОН

ВТОРА ОБУКА ВО ЈУГОЗАПАНИОТ РЕГИОН

На 09.02.2023 година здружението на жени менаџери Елит успешно ја спроведе втората обука во рамките на европскиот проект”Потпри се на младите во Охрид (Југозападен регион) каде младите се стекнаа со вештини и алатки успешно да се справат со предизвиците во личниот и професионалниот живот во руралните средини

ПРВА ОБУКА ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН

ПРВА ОБУКА ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН

На 06.02.2023 година   во Тетово (Полошки регион) се одржа  првата обука за која имашe голем интерес бидејќи темата за менаџмент, лидерство и социјално претприемништво е актуелна и привлечна за  младите .Претставничката од социјалното претприемништво,  Изабела Соколовска од Еснаф даде  конкретен пример за улогата и значењето на овој тип компании во опшествениот живот во земјата

Јавен повик 03/ПОМ/2023/ЕЛ – Барање понуди за печатење на информативен материјал – брошура (info pack)

Предмет: Јавен повик 03/ПОМ/2023/ЕЛ – Барање понуди за печатење на информативен материјал – брошура (info pack)

Здружението на жени менаџери – ЕЛИТ за потребите на проектот „Потпри се на младите“ Ве поканува да доставите понуда за испорака на услуга за:

печатење на информативен материјал – инфо пакет (info pack) со следнава техничка спецификација:

Формат А5; Страни 16+4; Боја 4/4; Хартија 115 гр кунздрук мат внатрешен дел, 170 гр кунздрук мат корица;

Доработка: Бигување, Кламирање, Пластификат на корица.

Тираж 1000 парчиња

Критериуми за избор на најповолна понуда

Во процедурата за избор ќе се применува критериумот најниска цена.  

Начин и рок на доставување на понудите

Понудите задолжително треба да го следат образецот во Прилог 1. на ова Барање за понуда.

Краен рок за достава на понудата е 16 јануари 2022 година до 17:00 часот.

Понудите се поднесуваат во хартиена копија на адреса ул. Ул. “Орце Николов“ бр.75, 1000 Скопје со назнака: „За повик бр. 03/ПОМ/2023/ЕЛ”.

Лице за контакт е Срна Мајсторовиќ, телефон 078 441 811.

Забелешка

  • Проектот „Потпри се на младите“ е финансиран од ЕУ и е ослободен од данокот на додадена вредност (ДДВ). Затоа, единечните цени кои вклучуваат ДДВ нема да се сметаат за подобни. Набавувачот е должен на понудувачот да му ги достави Потврдата за регистрација на проект и Решението за регистрација на даночен обврзник. Понудувачот е должен на набавувачот да му достави фактура генерирана во системот на УЈП.

Преземи повик

Јавен Повик бр. 02/ПОМ/2022/ЕЛ – Ангажман на графички дизајнер/ка (физичко лице) за дизајн и подготовка за печат на информативен материјал – Инфо пакет (info pack)

Здружението на жени менаџери – ЕЛИТ  како нарачател, за потребите на проектот „Потпри се на младите“ објавува повик за:

  • Ангажман на графички дизајнер/ка (физичко лице) за дизајн и подготовка за печат на информативен материјал – Инфо пакет (info pack).

Опис на барањето:

Инфо пакетот ќе служи како повик за акција за локалната самоуправа и локалните бизниси, за препознавање на потребите и улогата на младите луѓе од нивната локална заедница и локалните младински совети како форма за вклучување на младите луѓе во процесите на донесување одлуки.

За таа цел, графичката обработка и подготовката за печат на материјалот за инфо пакетот треба да биде подготвен во координација со нарачателот и на едноставен и визуелно привлечен начин да ги претстави подготвените текстуални информации. Во изработка на дизајнот задолжително треба да се следат правилата за видливост дефинирани од Европската Унија како финансиер на проектот „Потпри се на младите“. (https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/ePRAG)

Обемот на текстуалниот работен материјал изнесува 16 стандардни страни (1800 карактери со празни места во страна). Конечниот формат на материјалот треба да биде 20 страни (16 + корица) во А5 формат со маркици за обрез. 

Од графичкиот дизајнер покрај обработка на текстот, се очекува и графичка обработка на 4 пре-генерирани графикони и изработка на 2 инфо-графици според дадени податоци. Фотографиите кои ќе се користат во Инфо пакетот се во сопственост на нарачателот и партнерите во проектот.

Сите заинтересирани физички лица за овој повик треба да достават:

Професионална биографија (CV) и

Финансиска понуда (образецот е даден како прилог на повикот)

Критериуми за избор на најповолна понуда

Во процедурата за избор ќе се применува критериумот најдобра вредност (сооднос на цена/квалитет).

Начин и рок на доставување на понудите

Краен рок за достава на понудата е 4 Јануари 2023 година до 17:00 часот.

Понудите се поднесуваат потпишани, во хартиена копија, на адреса ул. Ул. “Орце Николов“ бр.75, 1000 Скопје со назнака: „За повик бр. 02/ПОМ/2022/ЕЛ”.

Лице за контакт е Срна Мајсторовиќ, телефон 078 441 811

Преземи повик

Јавен Повик бр. 01/ПОМ/2022/ЕЛ – Ангажман на стручен соработник/чка (физичко лице) за подготовка на информативен материјал – Инфо пакет (info pack)

Предмет: Јавен Повик бр. 01/ПОМ/2022/ЕЛ – Ангажман на стручен соработник/чка (физичко лице) за подготовка на информативен материјал – Инфо пакет (info pack)

Здружението на жени менаџери – ЕЛИТ  како нарачател, за потребите на проектот „Потпри се на младите“ објавува повик за:

  • ангажман на соработник/чка за подготовка на информативен материјал Инфо пакет – (info pack) за единиците на локалната самоуправа и бизнисите во руралните средини опфатени со проектот Потпри се на младите.

Опис на барањето:

Материјалот за инфо пакетот треба да биде развиен во консултации со нарачателот и согласно Законот за младинско учество и младински политики (“Службен весник на Република Северна Македонија бр.10/20) и извештајот од истражувањето спроведено преку проектот “Потпри се на младите“: “Потреби на младите и жените од руралните средини“ (достапен за слободно преземање од веб страницата на ЕЛИТ: http://elite-awm.mk). Материјалот треба  вклучува и насоки за формирање на Локални Младински Совети во руралните општини од Полошкиот, Североисточниот, Пелагонискиот и Југозападниот плански регион во Македонија, како таргетирани региони на проектот.

Инфо пакетот ќе служи како повик за акција за локалната самоуправа и локалните бизниси, за препознавање на потребите и улогата на младите луѓе од нивната локална заедница и локалните младински совети како форма за вклучување на младите луѓе во процесите на донесување одлуки.

Обемот на работниот материјал треба да изнесува 16 стандардни страни (1800 карактери со празни места во страна).

Сите заинтересирани физички лица за овој повик треба да достават:

Професионална биографија (CV) и

Финансиска понуда (образецот е даден како прилог на повикот)

Критериуми за избор на најповолна понуда

Во процедурата за избор ќе се применува критериумот најдобра вредност (сооднос на цена/квалитет).

Очекувани резултати

Развиен информативен материјал во обем од 16 стандардни страни (1800 карактери со празни места во страна).

Начин и рок на доставување на понудите

Краен рок за достава на понудата е 26 декември 2022 година до 17:00 часот.

Понудите се поднесуваат потпишани, во хартиена копија, на адреса ул. Ул. “Орце Николов“ бр.75, 1000 Скопје со назнака: „За повик бр. 01/ПОМ/2022/ЕЛ”.

Лице за контакт е Срна Мајсторовиќ, телефон 078 441 811

Преземи повик

Извештај за потребите на младите и жените од руралните средини

Активности на проектот „Потпри се на младите“

Активности на проектот „Потпри се на младите“

Во рамките на проектот спроведена е информативна кампања и беа оргнизирани 10 инфо сесии во над 20 општини од Пелагонскиот, Југозападениот, Полошкиотиот и Североисточениот регион.

Со цел да се утврдат проблемите и потребите на младите и жените од руралните средини во рамки на проектот „Потпри се на младите„ се реализираше теренско истражување кое опфати спроведување на анкета со 420 млади лица и 10 интервјуа со засегнати страни од 4-те предвидени региони.

Резултатите од теренското истражување за потребите на младите кое беше спроведено од консултантската фирма Стратешки менаџмент системи со поддршка на локалните истражувачи ангажирани од страна на Рурална коалиција беа презентирани на работилниците во сите 4-те планирани региони.

Наскоро целата анализата ќе биде достапна и за пошироката јавност.

Следува период на обуки, како и објавување на повикот за финансиска поддршка на младински иницијативи и младински клубови, па следете не и понатаму.