Активности на проектот „Потпри се на младите“

Активности на проектот „Потпри се на младите“

Во рамките на проектот спроведена е информативна кампања и беа оргнизирани 10 инфо сесии во над 20 општини од Пелагонскиот, Југозападениот, Полошкиотиот и Североисточениот регион.

Со цел да се утврдат проблемите и потребите на младите и жените од руралните средини во рамки на проектот „Потпри се на младите„ се реализираше теренско истражување кое опфати спроведување на анкета со 420 млади лица и 10 интервјуа со засегнати страни од 4-те предвидени региони.

Резултатите од теренското истражување за потребите на младите кое беше спроведено од консултантската фирма Стратешки менаџмент системи со поддршка на локалните истражувачи ангажирани од страна на Рурална коалиција беа презентирани на работилниците во сите 4-те планирани региони.

Наскоро целата анализата ќе биде достапна и за пошироката јавност.

Следува период на обуки, како и објавување на повикот за финансиска поддршка на младински иницијативи и младински клубови, па следете не и понатаму.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *