Јавен Повик бр. 02/ПОМ/2022/ЕЛ – Ангажман на графички дизајнер/ка (физичко лице) за дизајн и подготовка за печат на информативен материјал – Инфо пакет (info pack)

Здружението на жени менаџери – ЕЛИТ  како нарачател, за потребите на проектот „Потпри се на младите“ објавува повик за:

  • Ангажман на графички дизајнер/ка (физичко лице) за дизајн и подготовка за печат на информативен материјал – Инфо пакет (info pack).

Опис на барањето:

Инфо пакетот ќе служи како повик за акција за локалната самоуправа и локалните бизниси, за препознавање на потребите и улогата на младите луѓе од нивната локална заедница и локалните младински совети како форма за вклучување на младите луѓе во процесите на донесување одлуки.

За таа цел, графичката обработка и подготовката за печат на материјалот за инфо пакетот треба да биде подготвен во координација со нарачателот и на едноставен и визуелно привлечен начин да ги претстави подготвените текстуални информации. Во изработка на дизајнот задолжително треба да се следат правилата за видливост дефинирани од Европската Унија како финансиер на проектот „Потпри се на младите“. (https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/ePRAG)

Обемот на текстуалниот работен материјал изнесува 16 стандардни страни (1800 карактери со празни места во страна). Конечниот формат на материјалот треба да биде 20 страни (16 + корица) во А5 формат со маркици за обрез. 

Од графичкиот дизајнер покрај обработка на текстот, се очекува и графичка обработка на 4 пре-генерирани графикони и изработка на 2 инфо-графици според дадени податоци. Фотографиите кои ќе се користат во Инфо пакетот се во сопственост на нарачателот и партнерите во проектот.

Сите заинтересирани физички лица за овој повик треба да достават:

Професионална биографија (CV) и

Финансиска понуда (образецот е даден како прилог на повикот)

Критериуми за избор на најповолна понуда

Во процедурата за избор ќе се применува критериумот најдобра вредност (сооднос на цена/квалитет).

Начин и рок на доставување на понудите

Краен рок за достава на понудата е 4 Јануари 2023 година до 17:00 часот.

Понудите се поднесуваат потпишани, во хартиена копија, на адреса ул. Ул. “Орце Николов“ бр.75, 1000 Скопје со назнака: „За повик бр. 02/ПОМ/2022/ЕЛ”.

Лице за контакт е Срна Мајсторовиќ, телефон 078 441 811

Преземи повик

Јавен Повик бр. 01/ПОМ/2022/ЕЛ – Ангажман на стручен соработник/чка (физичко лице) за подготовка на информативен материјал – Инфо пакет (info pack)

Предмет: Јавен Повик бр. 01/ПОМ/2022/ЕЛ – Ангажман на стручен соработник/чка (физичко лице) за подготовка на информативен материјал – Инфо пакет (info pack)

Здружението на жени менаџери – ЕЛИТ  како нарачател, за потребите на проектот „Потпри се на младите“ објавува повик за:

  • ангажман на соработник/чка за подготовка на информативен материјал Инфо пакет – (info pack) за единиците на локалната самоуправа и бизнисите во руралните средини опфатени со проектот Потпри се на младите.

Опис на барањето:

Материјалот за инфо пакетот треба да биде развиен во консултации со нарачателот и согласно Законот за младинско учество и младински политики (“Службен весник на Република Северна Македонија бр.10/20) и извештајот од истражувањето спроведено преку проектот “Потпри се на младите“: “Потреби на младите и жените од руралните средини“ (достапен за слободно преземање од веб страницата на ЕЛИТ: http://elite-awm.mk). Материјалот треба  вклучува и насоки за формирање на Локални Младински Совети во руралните општини од Полошкиот, Североисточниот, Пелагонискиот и Југозападниот плански регион во Македонија, како таргетирани региони на проектот.

Инфо пакетот ќе служи како повик за акција за локалната самоуправа и локалните бизниси, за препознавање на потребите и улогата на младите луѓе од нивната локална заедница и локалните младински совети како форма за вклучување на младите луѓе во процесите на донесување одлуки.

Обемот на работниот материјал треба да изнесува 16 стандардни страни (1800 карактери со празни места во страна).

Сите заинтересирани физички лица за овој повик треба да достават:

Професионална биографија (CV) и

Финансиска понуда (образецот е даден како прилог на повикот)

Критериуми за избор на најповолна понуда

Во процедурата за избор ќе се применува критериумот најдобра вредност (сооднос на цена/квалитет).

Очекувани резултати

Развиен информативен материјал во обем од 16 стандардни страни (1800 карактери со празни места во страна).

Начин и рок на доставување на понудите

Краен рок за достава на понудата е 26 декември 2022 година до 17:00 часот.

Понудите се поднесуваат потпишани, во хартиена копија, на адреса ул. Ул. “Орце Николов“ бр.75, 1000 Скопје со назнака: „За повик бр. 01/ПОМ/2022/ЕЛ”.

Лице за контакт е Срна Мајсторовиќ, телефон 078 441 811

Преземи повик

Извештај за потребите на младите и жените од руралните средини

Активности на проектот „Потпри се на младите“

Активности на проектот „Потпри се на младите“

Во рамките на проектот спроведена е информативна кампања и беа оргнизирани 10 инфо сесии во над 20 општини од Пелагонскиот, Југозападениот, Полошкиотиот и Североисточениот регион.

Со цел да се утврдат проблемите и потребите на младите и жените од руралните средини во рамки на проектот „Потпри се на младите„ се реализираше теренско истражување кое опфати спроведување на анкета со 420 млади лица и 10 интервјуа со засегнати страни од 4-те предвидени региони.

Резултатите од теренското истражување за потребите на младите кое беше спроведено од консултантската фирма Стратешки менаџмент системи со поддршка на локалните истражувачи ангажирани од страна на Рурална коалиција беа презентирани на работилниците во сите 4-те планирани региони.

Наскоро целата анализата ќе биде достапна и за пошироката јавност.

Следува период на обуки, како и објавување на повикот за финансиска поддршка на младински иницијативи и младински клубови, па следете не и понатаму.

Избор на ЖЕНА ЛАВИЦА 2022

Избор на ЖЕНА ЛАВИЦА 2022

На 06.12.2022 се одржа традиционалната мананифестција Избор на ЖЕНА ЛАВИЦА за 2022 година на Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје

На оваа манифестација , претседателката на Здружението Елит даде Извештај за работата и проектните активности на Елит во 2022 година. Беше даден осврт и презентација на европскиот проект „Потпри се на младите“

Врз основа на добиените предлози и гласови , Признанието ЖЕНА ЛАВИЦА за 2022 година го доби Весна Миладинва за нејзината истрајност, инспиративност, посветеност кон сите, хуманост и професиналност во сите полиња од животот.

Жените како Весна го прават животот подобар за сите

Меѓународна конференција на жени лидерки –Балкан проект Г100

Меѓународна конференција на жени лидерки –Балкан проект Г100

Како официјална претставничка на Крилото за комуникација и застапништво на Глобалниот клуб на жени лидерки Г 100 , Ленка Угриновска која е и Претседателка на ЕЛИТна 28 Септември на Универзитетот за туризам и менаџент, Скопје се организираше меѓународна конференција на жени лидерки како дел од Балканскиот проект на Г 100 кој ги опфати Словенија, БИХ, Србија, Косово и Тирана.

Во Глобалниот клуб Г 100 членуваат најистакнатите светски жени лидерки кои се подготвени да го споделат своето знаење и искуство за заедничка цел-подобра иднина за сите. Глобалниот клуб Г 100 има 100 секторски крила и претставнички од сите земји и свои канцеларии во Брисел (ЕУ), Њујорк (ОН), Њу Делхи и Женева.

Во нашата земја , во Крилото за комуникации и застапништво членуваат веќе 40 успешни жени членки лидерки од нашата земја, кои се од различни вери и потекло, различно животно искуство и кариера, но сите имаме иста визија да делуваме локално, преку сопствени иницијативи да го направиме нашето општество подобро место за жените и девојките. Размислуваме глобално-делуваме локално!

Стратегијата на Глобалната мрежа Г 100 за следната деценија е во корелација со целите за одржлив развој на Обединетите Нации, поконкретно целта број пет: Родова еднаквост и еманципација на жените и девојчињата. Во овој контекст членките на глобалната мрежа Г 100 со заеднички сили работат на изнаоѓање на применливи решенија кои ќе овозможат вистинска инклузија и економско и социјално зајакнување на жените и девојчињата ширум светот.

На оваа конференција за улогата на жената во општеството и женското лидерство говореа: Ленка Угриновска, г-ѓа Харбин Арора Реи која е оснивачка на Г100, Даниела Димитриевска , Извршна директорка на Македонскот Женско Лоби и Анета Пешева Сопственчка на УНЕТ ,Претседателка на МАСИТ и Почесен конзул на Канада и

Имаше плодна дискусија , а контактите и вмрежувањето продолжија за време на коктелот.

Проект „ГОЛЕМО СРЦЕ“

Проект „ГОЛЕМО СРЦЕ“

Во чест на нашата Потпреседателка и една од оснивачките на нашето здружение Елит, Олгица Илоска која за жал прерано не напушти од оваа година на денот на нејзиниот роденден 8 фебруари почнуваме традиционално со доделување Благодарница ГОЛЕМО СРЦЕ.

Нашата цел е да ја продолжиме нејзината визија за еден подобар и похуман свет и споделување добрини во нашата земја и пошироко

Нашата Олгица беше жена со силна емоционална топлина, со неверојатно отворен ум и со големо срце и со нејзината енергија не сплотуваше сите нас и несебично се залагаше за почовечни односи меѓу луѓето.

Првиот добитник на оваа Благодарница е Борче Стаменов со проектот „Донирај комјутер“ кој доделувајќи компјутери направи среќни многу деца и младинци и неговата хуманост стана препознатлива во целата земја.

Нашето здружение собра 10 стари компјутери кои му ги дадовме , но и финансиски го поддрживме за купување ИТ опрема за поправка на истите.

Овие 10 компјутери ги дониравме на Здружението на самохрани мајки „Една може“ со што го продолживме циклусот на споделувањето добрини меѓу луѓето .

ЖЕНА ЛАВИЦА за 2021 година

ЖЕНА ЛАВИЦА за 2021 година

На 17.11.2021 се одржа онлајн трибина со цел да го одбележиме Меѓународниот ден на жените претприемачки WED и за ПРВ пат да прогласивме ЖЕНА ЛАВИЦА за 2021 година.

Ова признание ќе стане традиција во наредните години за нашето здружение.

На трибината говореа експерти од областа на женското претприемништво

Ирена Јакимова, професионален обучувач и коуч, со специјалност во јакнење на жените , која се осврна на женската енергија и потенцијал и како тие се искористат за креација и движење на бизнисот и

др, Љубиша Николовски кој има долгогодишно искуство во претприемнишвото и кој покрај другото ги потенцираше различностите на женското и машкото лидерство кое се повеќе станува еднополова професија.

„ ЖЕНА ЛАВИЦА “ прогласена е потпреседателката на ЗЖМ Елит

Мр. Мирјана Марковска– жена НАЈ-лидерка, која дава огромен придонес за јакнење на женското претпремништво и женското лидерствто, висок професиналец и неуморен борец во животот

Проект „Потпри се на младите“

Проектот „Потпри се на младите“ е финансиран од ЕУ и се спроведува од февруари 2022 година, а го спроведуваат Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП), Рурална коалиција, Џуниор Ачивмент Македонија и ЕЛИТ – Здружение на жени менаџери.

Општата цел е подобрување на квалитетот на живот на младите во локалните заедници преку поттикнување и зголемување на младинскиот активизам и волонтеризам, а специфичната цел е зголемување на капацитетите на младите за организирано дејствување во локалните заедници кои припаѓаат на Североисточниот, Пелагонискиот, Полошкиот и Југозападниот плански регион, преку обезбедување техничка поддршка преку обуки, менторство и финансиска поддршка за нивните идеи. Со проектот ќе бидат поддржани активности насочени кон иновации во локалните заедници и активности кои го подобруваат просперитетот и социјалната економија на локално ниво.

Целна група се младинските заедници во руралните средини од горенаведените региони кои имаат ограничени капацитети и пристап за иницирање иновативни решенија за локални проблеми, мерки кои поддржуваат просперитет, вработување и социјални услуги во рамки на нивните заедници. Посебен фокус е даден на таргетирање на соработката со локалните младински совети и локалните младински клубови.

Со проектот се предвидени следните резултати:

–          Идентификувани модели за вклучување на младите во процесот на давање услуги на руралното население во насока на социјално и економско зајакнување на руралните заедници.

–          Создадена специјализирана програма за обука за активно делување на младите и жените во руралната заедница (давање услуги, развој на меки вештини, бизнис планови за одржливи бизниси и активности кои ќе го подобрат квалитетот на животот во руралната заедница).

–          Најмалку 150 рурални млади и жени со развиени капацитети и вештини за активно вклучување во заедницата како даватели на услуги или основачи на социјални претпријатија.

–          Формиран рурален локален младински совет во најмалку 3 рурални општини во пилот планските региони на работа.

–          Формирани и поддржани најмалку 5 рурални младински клубови со развиени капацитети за младински активизам и креирање на социо-економски иницијативи во руралните заедници.

–          Финансиски поддржани минимум 10 социо-економски иницијативи на Локалните младински клубови и совети со зајакнати организациски капацитети за спроведување на иницијативите.

–          Промовирани позитивни примери и најдобри практики на успешни локални младински акции преку социјалните медиуми.

Главното влијание ќе биде поттикнати, подготвени и поддржани младински иницијативи за подобрен просперитет, социјална економија и иновации во локалната заедница, како и поддржани и операционализирани локални младински совети отворени за иницирање младински иницијативи засновани на локалните потреби.

Проектот е финансиран од Европската Унија и е со времетраење од 24 месеци.

Именување на официјална претставничка

Именување на официјална претставничка

Во јули 2021, престижниот Глобален клуб на жени лидерки Г100, на нашата Претседателка Ленка Угриновска и го додели мандатот на официјална претставничка на крилото за комуникација и застапување за Република Северна Македонија.