ПРОЕКТИ

vomakedonija       vosvetot       videa

linijaelite

 АКТИВНОСТИ

За да се постигнат поставените цели согласно нашата Оперативна  програма сме насочени кон спроведување на следниве активности:

 –       Поттикнување на претприемничкиот дух кај жените и нивна поддршка за развој на мали бизниси и социјални бизниси

–       Поддршка на жените – носители на големи деловни одлуки  во различни дејности во претприемништвото и со тоа да си создадат можности за себе и за останатите да напредуваат во својот персоналитет и професионализам

–       Зајакнување на економските капацитети на жените во урбаните, руралните подрачја, кај етничките малцинства  и  во комерцијалните мрежи

–       Јакнење на менаџерството во сите стопански дејности – едукации, обуки, работилници, добри практики

–       Организирање на проекти, семинари, панел дискусии, кампањи за поголемо учество на жените во деловните потфати и во носењето на деловните одлуки

–       Поттикнување на свеста на жените за поголемо учество  во економијата и  менаџментот

–       Поттикнување на бизниси каде жените се доминантни – традиционални, ракотворби, семејни мали бизниси, научно истражувачки и образовни дејности.

–       Промовирање на економските права и независноста на жените, вклучувајќи пристап до вработување, работните услови и контрола на економските ресурси

–       Банкарска поддршка на жените кои имаат свои бизниси или отпочнуваат нови

–       Партиципација на жените во креирањето на економската политика преку едукација на жените и младата женска популација за економското управување

–       Развивање на менторски систем, каде што повозрасните жени-менаџери ќе учествуваат во едукација и советување на помладите жени-менаџери

–       Промовирање и поддршка на женските бизниси и претпријатија од сите стопански и нестопански дејности

–       Стрес менаџмент и подобрување на личните перформанси;

–       Вклучување во борбата против дирекна и индирекна  дискриминација на жените во деловниот свет и воопшто;

–       Истражувања на положбата жената  во економијата и на тој начин создавање на база на податоци за жените како важен економски ресурс

–       Поврзување на Здружението со земјите од ЕУ и учество во проектите од сферата на претприемнишвото, менаџирањето и еманципацијата на жените

–       Поттикнување на медијаторството кај жените менаџери во адвокатските услуги

–       Креирање политики и поддршка на младите во земјата за отпочнување бизниси и

–       Запознавање на членовите со актуелната статистика на жени менаџири во Р.Македонија ,но и глобално,во рамките на Европската Унија и Светот;

–       Градење на локална, регионална и светска мрежа на жени-менаџери  за подобрување на деловните контакти и унапредување на економската соработка.

–       Ширење на информациите за успешни жени претприемачи во традиционални и нетрадиционални дејности и користење на нивните добри практики во земјата и пошироко

–       Иницијатива за донесување на системски мерки (квоти) во земјата за поголемо учество на жените во управувачките органи во компаниите

–       Учество на форуми на жени претприемачи, едукација, работа на жени претприемачи

–       Организирање форуми на жените менаџери и нивно вмрежување во земјата и регионот

–       Активности за  подобрување на деловното опкружување

–       Креирање платформа за жените на раководни позиции во компаниите во РСМ

–       Едукација на жените за вклучување и менаџирање во планирањето, дизајнирањето, раководењето, имплементирањето, еволуирањето на проектите од областа на заштитата на животната средина

–       Поголемо учество на жените во креирањето и одлучувањето при имплементирање на Националната стратегија за одржлив развој на Република Северна Македонија согласно ЕУ и Светските движења (учество во проекти и програми)

–       Едукација за потребата за одржлив развој за подобар квалитет на животот

–       Подигање на културата  на моќта на жените во јавноста

–       Градење база на податоци за жените во државните институции и родов баланс на државните функционери

–       Градење на критична маса на жени лидерки во државни институции на позиција во донесување на одлуки

–       Промовирање на родовата еднаквост и рамноправност во политичките и државните органи

–       Обуки за партнерски вештини и лидерство во политиката

–       Афирмативна акција за рамноправна презенатација на жените во политиката

–       Учиме од најдобрите пракси за учеството на жените во политиката од други земји

–       Меѓународната женска соработка за родова еднаквост  во политиката

–       Организирање јавни работи за нови прописи за мажите и жените во општеството

–       Развојни програми за жените лидери во политиката и општеството

–       Поддршка за родовиот биланс во политиката на ОН и други меѓународни форуми

–       Едукација и тренинг за активна улога во општеството, вклучувајќи политички, економски, социјален, образовен и  културен живот, и посебно во процесот на донесување на одлуки

–       Балансирана поделба на професионалната, домашната и социјалната одговорност помеѓу мажите и жените (клучни личности во општеството)

–       Балансирана партиципација на жени и мажи во процес на донесувањето на одлуките на сите нивоа.

–       Родова рамноправност во вршење на државни функции во странство

–       Родова рамноправност во единиците на локалната самоуправа

–       Организирање на ТВ дискусии на теми од областа на економијата, менаџментот, науката, уметноста и нивна подршка и развој,

–       Развој на проекти за ТВ програми за третирање на теми за зголемување на бројот на жени-одлучувачи

–       Зголемување на учеството на жените во креирањето на медиумската политика и родов баланс во раководните структури на сите медиумски нивоа

–       Едукација, обуки, тренинг на жените менаџери во медиумите, поддршка на женски медиумски

–       Соработка со телевизии со цел развој на проекти од општествен карактер

–       Градеење на капацитети на жени лидери во јавно приватниот дијалог и партнерство

–       Подобрување на улогата и застапеноста на жените во работнички синдикати и нивна едукација

–       Родова култура во синдикатите

–       Рамноправен родов третман при вработување, напредување, унапредување

–       Организирање и учество во  истражување насочено кон воочување на основните проблем и можности за подобрување на положбата на жените на пазарот на труд;

–       Интегрирање на жените на пазарот на трудот

–       Грижа кон руралната жена

–       Грижа кон самохраните  мајки

–       Посебна едукација и грижа кон женските деца

–       Посебна грижа кон  хендикепираните жени, старата женска популација

–       Правна помош за жените и нејзините загарантирани права

–       Активности во правец на помагање на социјално загрозени жени, преку самовработување;

–       Организирање на обуки за начинот на самовработување на социјално загрозените жени.

–       Поголема здравствена грижа и пристап до квалитетни здравствени заштитни информативни служби

–       Активности за унапредување на истражувањата за здравјето на жената и статистички податоци за болестите  кои ги напаѓаат жените

–       Право на социјална помош која ги опфаќа се согласно законската регулатива

–       Елиминирање на насилството врз жените во приватниот и јавниот живот

–       Помагање на жените жртви на семејното насилство;

–       Подигање на свесноста  за семејното насилство

–       Организирање на трибини и кампањи за правата на жените

–       Превземање на активности во поглед на развивање на свеста за родова еднаквост и за избегнување на конфликти и алтернативно решавање на споровите од тој  вид;

Промовирање на добротворство и соработка со сродни организации Поконкретно цели и задачи на Здружението се: 

–       Поттикнување на претприемничкиот дух кај жените и нивна поддршка за развој на мали бизниси

–       Поддршка на жените – носители на големи деловни одлуки  во различни дејности во претприемништвото и со тоа да си создадат можности за себе и за останатите да напредуваат во својот персоналитет и професионализам

–       Зајакнување на економските капацитети на жените во урбаните, руралните подрачја, кај етничките малцинства  и  во комерцијалните мрежи

–       Јакнење на менаџерството во сите стопански дејности – едукации, обуки, работилници, добри практики

–       Организирање на проекти, семинари, панел дискусии, кампањи за поголемо учество на жените во деловните потфати и во носењето на деловните одлуки

–       Поттикнување на свеста на жените за поголемо учество  во економијата и  менаџментот

–       Поттикнување на бизниси каде жените се доминантни – традиционални, ракотворби, семејни мали бизниси, научно истражувачки и образовни дејности.

–       Промовирање на економските права и независноста на жените, вклучувајќи пристап до вработување, работните услови и контрола на економските ресурси

–       Банкарска поддршка на жените кои имаат свои бизниси или отпочнуваат нови

–       Партиципација на жените во креирањето на економската политика преку едукација на жените и младата женска популација за економското управување

–       Развивање на менторски систем, каде што повозрасните жени-менаџери ќе учествуваат во едукација и советување на помладите жени-менаџери

–       Промовирање и поддршка на женските бизниси и претпријатија од сите стопански и нестопански дејности

–       Стрес менаџмент и подобрување на личните перформанси;

–       Вклучување во борбата против дирекна и индирекна  дискриминација на жените во деловниот свет и воопшто;

–       Истражувања на положбата жената  во економијата и на тој начин создавање на база на податоци за жените како важен економски ресурс

–       Поврзување на Здружението со земјите од ЕУ и учество во проектите од сферата на претприемнишвото, менаџирањето и еманципацијата на жените

–       Поттикнување на медијаторството кај жените менаџери во адвокатските услуги

–       Креирање политики и поддршка на младите во земјата за отпочнување бизниси и

–       Запознавање на членовите со актуелната статистика на жени менаџири во Р.Македонија ,но и глобално,во рамките на Европската Унија и Светот;

–       Градење на локална, регионална и светска мрежа на жени-менаџери  за подобрување на деловните контакти и унапредување на економската соработка.

–       Ширење на информациите за успешни жени претприемачи во традиционални и нетрадиционални дејности и користење на нивните добри практики во земјата и пошироко

–       Иницијатива за донесување на системски мерки (квоти) во земјата за поголемо учество на жените во управувачките органи во компаниите

–       Учество на форуми на жени претприемачи, едукација, работа на жени претприемачи

–       Организирање форуми на жените менаџери и нивно вмрежување во земјата и регионот

–       Активности за  подобрување на деловното опкружување

–       Креирање платформа за жените на раководни позиции во компаниите во РСМ

–       Едукација на жените за вклучување и менаџирање во планирањето, дизајнирањето, раководењето, имплементирањето, еволуирањето на проектите од областа на заштитата на животната средина

–       Поголемо учество на жените во креирањето и одлучувањето при имплементирање на Националната стратегија за одржлив развој на Република Северна Македонија согласно ЕУ и Светските движења (учество во проекти и програми)

–       Едукација за потребата за одржлив развој за подобар квалитет на животот

–       Подигање на културата  на моќта  на жените во јавноста

–       Градење база на податоци за жените во државните институции и родов баланс на државните функционери

–       Градење на критична маса на жени лидерки во државни институции на позиција во донесување на одлуки

–       Промовирање на родовата еднаквост и рамноправност во политичките и државните органи

–       Обуки за партнерски вештини и лидерство во политиката

–       Афирмативна акција за рамноправна презенатација на жените во политиката

–       Учиме од најдобрите пракси за учеството на жените во политиката од други земји

–       Меѓународната женска соработка за родова еднаквост  во политиката

–       Организирање јавни работи за нови прописи за мажите и жените во општеството

–       Развојни програми за жените лидери во политиката и општеството

–       Поддршка за родовиот биланс во политиката на ОН и други меѓународни форуми

–       Едукација и тренинг за активна улога во општеството, вклучувајќи политички, економски, социјален, образовен и  културен живот, и посебно во процесот на донесување на одлуки

–       Балансирана поделба на професионалната, домашната и социјалната одговорност помеѓу мажите и жените (клучни личности во општеството)

–       Балансирана партиципација на жени и мажи во процес на донесувањето на одлуките на сите нивоа.

–       Родова рамноправност во вршење на државни функции во странство

–       Родова рамноправност во единиците на локалната самоуправа

–       Организирање на ТВ дискусии на теми од областа на економијата, менаџментот, науката, уметноста и нивна подршка и развој,

–       Развој на проекти за ТВ програми за третирање на теми за зголемување на бројот на жени-одлучувачи

–       Зголемување на учеството на жените во креирањето на медиумската политика и родов баланс во раководните структури на сите медиумски нивоа

–       Едукација, обуки, тренинг на жените менаџери во медиумите, поддршка на женски медиумски

–       Соработка со телевизии со цел развој на проекти од општествен карактер

–       Градеење на капацитети на жени лидери во јавно приватниот дијалог и партнерство

–       Подобрување на улогата и застапеноста на жените во работнички синдикати и нивна едукација

–       Родова култура во синдикатите

–       Рамноправен родов третман при вработување, напредување, унапредување

–       Организирање и учество во  истражување насочено кон воочување на основните проблем и можности за подобрување на положбата на жените на пазарот на труд;

–       Интегрирање на жените на пазарот на трудот

–       Грижа кон руралната жена

–       Грижа кон самохраните  мајки

–       Посебна едукација и грижа кон женските деца

–       Посебна грижа кон  хендикепираните жени, старата женска популација

–       Правна помош за жените и нејзините загарантирани права

–       Активности во правец на помагање на социјално загрозени жени, преку самовработување;

–       Организирање на обуки за начинот на самовработување на социјално загрозените жени.

–       Поголема здравствена грижа и пристап до квалитетни здравствени заштитни информативни служби

–       Активности за унапредување на истражувањата за здравјето на жената и статистички податоци за болестите  кои ги напаѓаат жените

–       Право на социјална помош која ги опфаќа се согласно законската регулатива

–       Елиминирање на насилството врз жените во приватниот и јавниот живот

–       Помагање на жените жртви на семејното насилство;

–       Подигање на свесноста  за семејното насилство

–       Организирање на трибини и кампањи за правата на жените

–       Превземање на активности во поглед на развивање на свеста за родова еднаквост и за избегнување на конфликти и алтернативно решавање на споровите од тој  вид

–       Подигање на свесноста за чиста еколошка средина и улогата на циркуларната економија

–       Едукации за новите енергетски обновливи извори и новите предизвици во решавање на енергетската криза

–       Промовирање на добротворство и соработка со сродни организации

linijaelite