ВТОРА ОБУКА ВО ЈУГОЗАПАНИОТ РЕГИОН

ВТОРА ОБУКА ВО ЈУГОЗАПАНИОТ РЕГИОН

На 09.02.2023 година здружението на жени менаџери Елит успешно ја спроведе втората обука во рамките на европскиот проект”Потпри се на младите во Охрид (Југозападен регион) каде младите се стекнаа со вештини и алатки успешно да се справат со предизвиците во личниот и професионалниот живот во руралните средини