Жената во економијата и одржливиот развој

Жената во економијата и одржливиот развој

Поддршка на жените – одлучувачи на големи деловни одлуки во различни дејности во претприемништвото и нивниот развој на персоналитет и професионализам со:

 • Воведување системски мерки за поголема застапеност на жени на одлучувачки функции во компаниите.
 • Развивање на менторски систем.
 • Организирање на проекти, семинари, панел дискусии, кампањи за поголемо учество на жените во деловните потфати.
 • Јакнење на менаџерството во сите стопански дејности : едукации, обуки, работилници, добри практики.
 • Зајакнување на економските капацитети на жените.
 • Поттикнување на свеста на жените за поголемо учество во економијата.
 • Градење на локална, регионална и светска мрежа на жени-менаџери за подобрување на деловните контакти и унапредување на економската соработка.
 • Учество на Форуми за жени претприемачи.
 • Организирање Годишен Форум на жени менаџери-лидери од  бизнисот.
 • Партиципација на жени во креирањето на економската политика преку едукација на жените и младата женска популација.
 • Истражување на положбата на жената во економијата и создавање на база на податоци за жените како важен економски ресурс.
 • Поврзување на Здружението со земјите од ЕУ и учество во проектите од сферата на претприемништвото и менаџирањето.
 • Поттикнување на медијаторство кај жените менаџери.

Жената во политичкиот и јавниот живот и државните институции

Жената во политичкиот и јавниот живот и државните институции

Поаѓајќи од фактот дека политиката ја креира економијата и останатите општествени сфери, здружението активно ќе се залага за :

 • Подигнување на нивото на култура за моќта на жените во јавноста.
 • Градење на критична маса на жени лидери во државни институции на позиција во донесување на одлуки.
 • Обуки за партнерски вештини и лидерство во полииката.
 • Развојни програми за жените лидери во политиката и општеството.
 • Зголемување на учеството на жените во креирањето на медиумската политика и полова рамнотежа во раководните структури на сите медиумски нивоа.
 • Градење на капацитети на жени лидери во јавно приватниот дијалог и партнерство.
 • Подобрување на улогата и застапеноста на жените во работнички синдикати и нивна едукација.

Жената и активности во социјалната политика

Жената и активности во социјалната политика

Здружението како дел од мрежата на невладиниот сектор ќе ги помага и поддржува сите иницијативи поврзани со :

 • Истражување насочено кон воочување на основните проблеми и можности за подобрување на положбата на жените на пазарот на труд.
 • Активности во правец на помагање на социјално загрозените жени, преку самовработување.
 • Право на социјална помош, согласно законската регулатива.
 • Правна помош за жените и нејзините загарантирани права.
 • Поддршка на трибини и кампањи за правата на жените.
 • Превземање на активности во поглед на развивање на свеста за еднаквоста на половите и за избегнување на конфликти и алтернативно решавање на споровите од тој вид.
 • Грижа кон жените од руралните области и самохраните мајки.
 • Посебна грижа кон хендикепираните жени и старата женска популација.
 • Поголема здравствена грижа и пристап до квалитетни здравствени заштитни информативни служби.
 • Активности за унапредување на истражувањата за здравјето на жената.
 • Подигнување на свесноста за семејното насилство и пренесување на податоци за болестите кои ги напаѓаат жените.
 • Елиминирање на насилството врз жените во правниот и јавниот живот.