Жената во политичкиот и јавниот живот и државните институции

Жената во политичкиот и јавниот живот и државните институции

Поаѓајќи од фактот дека политиката ја креира економијата и останатите општествени сфери, здружението активно ќе се залага за :

  • Подигнување на нивото на култура за моќта на жените во јавноста.
  • Градење на критична маса на жени лидери во државни институции на позиција во донесување на одлуки.
  • Обуки за партнерски вештини и лидерство во полииката.
  • Развојни програми за жените лидери во политиката и општеството.
  • Зголемување на учеството на жените во креирањето на медиумската политика и полова рамнотежа во раководните структури на сите медиумски нивоа.
  • Градење на капацитети на жени лидери во јавно приватниот дијалог и партнерство.
  • Подобрување на улогата и застапеноста на жените во работнички синдикати и нивна едукација.