Жената во економијата и одржливиот развој

Жената во економијата и одржливиот развој

Поддршка на жените – одлучувачи на големи деловни одлуки во различни дејности во претприемништвото и нивниот развој на персоналитет и професионализам со:

 • Воведување системски мерки за поголема застапеност на жени на одлучувачки функции во компаниите.
 • Развивање на менторски систем.
 • Организирање на проекти, семинари, панел дискусии, кампањи за поголемо учество на жените во деловните потфати.
 • Јакнење на менаџерството во сите стопански дејности : едукации, обуки, работилници, добри практики.
 • Зајакнување на економските капацитети на жените.
 • Поттикнување на свеста на жените за поголемо учество во економијата.
 • Градење на локална, регионална и светска мрежа на жени-менаџери за подобрување на деловните контакти и унапредување на економската соработка.
 • Учество на Форуми за жени претприемачи.
 • Организирање Годишен Форум на жени менаџери-лидери од  бизнисот.
 • Партиципација на жени во креирањето на економската политика преку едукација на жените и младата женска популација.
 • Истражување на положбата на жената во економијата и создавање на база на податоци за жените како важен економски ресурс.
 • Поврзување на Здружението со земјите од ЕУ и учество во проектите од сферата на претприемништвото и менаџирањето.
 • Поттикнување на медијаторство кај жените менаџери.