„Пристап кон финансиски средства“

Женско лидерство – чија крајна цел е донесување системски мерки за зголемување на бројот на жените на одлучувачки функции во приватниот, а подоцна и во јавниот сектор со што жената ќе биде значаен фактор за економскиот развој во земјата. На тој начин, родовиот баланс во економското одлучување ќе придонесе не само за социјалната правда туку и за конкурентноста на компаниите.

fin