Јавен повик 03/ПОМ/2023/ЕЛ – Барање понуди за печатење на информативен материјал – брошура (info pack)

Предмет: Јавен повик 03/ПОМ/2023/ЕЛ – Барање понуди за печатење на информативен материјал – брошура (info pack)

Здружението на жени менаџери – ЕЛИТ за потребите на проектот „Потпри се на младите“ Ве поканува да доставите понуда за испорака на услуга за:

печатење на информативен материјал – инфо пакет (info pack) со следнава техничка спецификација:

Формат А5; Страни 16+4; Боја 4/4; Хартија 115 гр кунздрук мат внатрешен дел, 170 гр кунздрук мат корица;

Доработка: Бигување, Кламирање, Пластификат на корица.

Тираж 1000 парчиња

Критериуми за избор на најповолна понуда

Во процедурата за избор ќе се применува критериумот најниска цена.  

Начин и рок на доставување на понудите

Понудите задолжително треба да го следат образецот во Прилог 1. на ова Барање за понуда.

Краен рок за достава на понудата е 16 јануари 2022 година до 17:00 часот.

Понудите се поднесуваат во хартиена копија на адреса ул. Ул. “Орце Николов“ бр.75, 1000 Скопје со назнака: „За повик бр. 03/ПОМ/2023/ЕЛ”.

Лице за контакт е Срна Мајсторовиќ, телефон 078 441 811.

Забелешка

  • Проектот „Потпри се на младите“ е финансиран од ЕУ и е ослободен од данокот на додадена вредност (ДДВ). Затоа, единечните цени кои вклучуваат ДДВ нема да се сметаат за подобни. Набавувачот е должен на понудувачот да му ги достави Потврдата за регистрација на проект и Решението за регистрација на даночен обврзник. Понудувачот е должен на набавувачот да му достави фактура генерирана во системот на УЈП.

Преземи повик