Жената и активности во социјалната политика

Жената и активности во социјалната политика

Здружението како дел од мрежата на невладиниот сектор ќе ги помага и поддржува сите иницијативи поврзани со :

 • Истражување насочено кон воочување на основните проблеми и можности за подобрување на положбата на жените на пазарот на труд.
 • Активности во правец на помагање на социјално загрозените жени, преку самовработување.
 • Право на социјална помош, согласно законската регулатива.
 • Правна помош за жените и нејзините загарантирани права.
 • Поддршка на трибини и кампањи за правата на жените.
 • Превземање на активности во поглед на развивање на свеста за еднаквоста на половите и за избегнување на конфликти и алтернативно решавање на споровите од тој вид.
 • Грижа кон жените од руралните области и самохраните мајки.
 • Посебна грижа кон хендикепираните жени и старата женска популација.
 • Поголема здравствена грижа и пристап до квалитетни здравствени заштитни информативни служби.
 • Активности за унапредување на истражувањата за здравјето на жената.
 • Подигнување на свесноста за семејното насилство и пренесување на податоци за болестите кои ги напаѓаат жените.
 • Елиминирање на насилството врз жените во правниот и јавниот живот.